مهندسان مشغول کارند

یه کم صبر کنی به زودی می بینی چه کردیم
یه کوچولوی دیگه صبر کن